Arvskifte

När den avlidnes tillgångar fördelas mellan dödsboets delägare.

Efter att bouppteckningen är klar och godkänd kan de tillgångar som finns i dödsboet skiftas bland delägarna i dödsboet. Om delägarna i dödsboet inte kommer överens om hur egendomen ska skiftas kan man förordna en boutredningsman eller skiftesman.

Vad är skillnaden mellan en boutredningsman och en skiftesman?

En boutredningsman kan utnämnas av tingsrätten i sådana fall där delägarna inte är överens om hur boets tillgångar ska skötas. Då blir boutredningsmannens uppgift att representera dödsboet, avveckla skulderna (om sådana finns) och även ansöka om konkurs, ifall ett sådant behov skulle uppstå.

En skiftesman har däremot som uppgift att få delägarna att landa i en lämplig lösning kring fördelningen av tillgångarna. Skiftesmannen har också behörighet att bestämma hur tillgångarna skiftas om delägarna inte kommer överens.

Det kan också finnas andra orsaker för att utse en boutredningsman:

  • Om dödsboet av en eller annan orsak inte kan skötas av delägarna
  • Om dödsboet är komplicerat till sin natur eller det finns mycket tillgångar att dela på
  • Om det finns ett flertal delägare i dödsboet, som dessutom bor långt ifrån varandra
  • Om dödsboet har skulder som riskerar att förbli obetalda

På samma sätt som för bouppteckningen betalas kostnaderna för en boutrednings- eller skiftesman i regel ur dödsboets medel. Kostnaderna beror långt på hur komplext dödsboet är och hur mycket utredningar som krävs. 

Har du frågor kring ämnet eller vill du ha en prisuppskattning för ett arvskifte?