Fritid

Har du någonsin tänkt på hur starkt våra fritidssysslor också anknyts till juridiska frågor? I kategorin för fritid ingår allt från olika avtal till föreningsverksamhet och samfälligheter.

Bilköp & andra inköp

När du köper en bil eller ett annat fordon som senare visar sig ha ett fel, kan du reklamera köpet. I vissa fall har du också rätt att häva köpet. Varje köp är unikt och våra jurister har i ett flertal ärenden hjälpt våra klienter med att reklamera eller häva köp och kräva ersättning – tveka inte att höra av dig om du har frågor kring hur du ska gå till väga.

Föreningsverksamhet

Många är på fritiden aktiva inom olika föreningar. Enlig föreningslagen ska en förening ha både stiftelseurkund och stadgar, som styr föreningens verksamhet.

Ibland uppstår frågor om vem som har rätt att vara medlem i en förening, vem som har rätt att ta beslut för föreningens del och vem som ansvarar om något går fel. Tveka inte att kontakta oss när du får frågor gällande föreningsliv!

Samfälligheter

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. I Österbotten är samfälligheter extra viktiga eftersom landhöjningen gör att nya landområden tillkommer årligen, och dessa områden tilldelas inte automatiskt enskilda fastigheter utan samfälligheter. Vår erfarenhet kring samfälligheter innefattar allt från inlösningsprocesser till fredningsavtal med staten.

Pylväs ja reliefi mustavalkoinen

Går du i tankarna om en ny bil? Eller har det uppstått frågor i samfälligheten där du är ägare?

Vi rekommenderar att du kontaktar en sakkunnig redan i ett tidigt skede för att reda ut eventuella problem eller frågeställningar som ärendet kan omfatta – på så sätt håller du effektivt nere de kostnader som en eventuell rättsprocess kan komma att innebära.