laptop

Konkurs

Har du fordringar på ett företag? Har ditt eget företag ekonomiska bekymmer?

Juristerna på vår byrå har stor erfarenhet av både saneringar och konkurser. Vårt mål är att hjälpa dem som har en möjlighet att driva företag vidare med hjälp av sanering, samt att säkerställa att alla parter behandlas sakligt och korrekt.

Både företagare och bolag kan försättas i konkurs om skulderna inte betalas trots påtryckningar från borgenärerna. I samband med beslutet om konkurs förordnas en boförvaltare med uppgift att sköta om konkursboet, klarlägga skulderna och tillgångarna och även sälja den egendom som finns.

När egendomen har sålts och eventuella processer avslutats kan utdelning ske till borgenärerna och sedan kan konkursen avslutas. Konkurser på vår byrå sköts effektivt – vanligen säljs egendomen i rask takt och utdelningen till fordringsägarna betalas så fort det bara är möjligt.

Centrala begrepp kring konkurser:

  • Borgenär: den part som lånat ut pengar till en motpart (som i sin tur kallas gäldenär), kallas även fordringsägare 
  • Boförvaltare: en av domstolen förordnad person, oftast en advokat, som är ansvarig för konkursförfarandet
  • Boförteckning: en specifikation över konkursgäldenärens tillgångar, skulder och säkerheter
  • Gäldenärsutredning: ett dokument som ska ge en bild av gäldenären och dennes verksamhet innan konkursen

Det är också bra att känna till att beslutanderätten utövas av borgenärerna under konkursprocessen och att det är boförvaltarens uppgift att genomföra borgenärernas beslut. Med det sagt ska boförvaltaren finnas till som hjälp och stöd för alla parter i processen och se till att den fortlöper på smidigaste möjliga sätt. Även konkursgäldenären ska kunna vända sig till boförvaltaren för olika frågor som uppstår under processens gång.

”Senaste åren har varit en mardröm för mig personligen och konkursprocessen har varit psykiskt tung. Men jag vill tacka för att jag ändå har behandlats som en människa hos er och inte som en misslyckad individ.”
– Tidigare konkursgäldenär, Vasa

Har du frågor kring ämnet?

Ta kontakt