Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriverket är den instans i Finland som ansvarar för och genomför olika lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning blir aktuell när man till exempel vill:

  • bilda en ny fastighet
  • bestämma existerande fastigheters omfattning
  • ändra rättigheter som är kopplade till specifika fastigheter

Du kan läsa mer om de olika förrättningarna på Lantmäteriverkets hemsidor.

Du kan söka om ändring i beslut som fattats av lantmäteriverket vid lantmäteriförrättningar hos jorddomstolen. Jorddomstolarna behandlar tvister och besvär vid fastighetsförrättningar. Till dessa ärenden hör besvär över klyvning, styckning och servitutsförrättningar, samt förrättningar enligt inlösningslagen och väglagen. Kostnaderna för processen i jorddomstolen kan vanligen till största delen täckas av en rättsskyddsförsäkring. 

Juristerna på Näsman & Båsk har specialkunskap i jorddomstolsfrågor och byrån har fått mediesynlighet i ett flertal fall som handlat om just lantmäteriärenden. Vår byrå har även lyckats få ett markärende ändrat i Högsta domstolen, vilket inte sker varje år. Mer om ärendet kan du läsa här.

Oskar, Anna, Frida ja Christian

Har du frågor kring markärenden?

Vi hjälper dig.