näsman & båsk penna i handen

Vårdnadstvist

Frågan om de gemensamma barnens vårdnad blir aktuell vid skilsmässa eller separation.

Till vårdnadshavarens uppgifter hör att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. I de flesta fall har föräldrarna gemensam vårdnad av barnen efter skilsmässan eller separationen, men i vissa fall kan vårdnaden ges helt och hållet åt den ena föräldern.

Det man bör fundera på är:

 • Var ska barnen bo?
 • Hur ska barnens umgängesrätt till föräldrarna förverkligas?
 • Hur ska underhållet för barnen fördelas mellan föräldrarna?

Om ni som föräldrar är överens om hur vårdnaden för barnen ska delas kan ni ingå ett avtal som är i linje med barnens bästa. Ibland kan föräldrarna ändå ha olika syn på vad som är bäst för barnet eller barnen – vid sådana situationer är lagens utgångspunkt att det är barnets behov och synvinkel som ska beaktas i första hand. 

Då du märker att läget håller på att bli jobbigt är det värt att ta in en jurist för att se över situationen ur ett helikopterperspektiv och få värdefulla råd direkt från början. 

Hur löser man vårdnadstvister i praktiken?

Processen brukar generellt se ut på följande sätt:

 1. Föräldrarna anlitar jurister som tillsammans via förhandlingar försöker hitta en godtagbar lösning.
 2. Om inget avtal nås kan parterna ansöka om att tingsrätten ska medla i ärendet (FOLLO-medling).
 3. Föräldrarna kan också be att tingsrätten avgör ärendet och i så fall börjar någondera parten med att lämna in en stämningsansökan.
 4. Tingsrätten ber därefter om en skriftlig utsaga av den andra parten.
 5. Socialen i barnets hemkommun gör en utredning. Socialarbetarna träffar föräldrarna och barnen och ger en rekommendation.
 6. Tingsrätten kallar i något skede till ett muntligt förberedelsesammanträde och en huvudförhandling där parterna och eventuella vittnen hörs.
 7. Socialens utredning ligger oftast till grund för tingsrättens beslut.
 8. Tingsrättens beslut kan i vissa fall även behandlas av hovrätten, men det är sällsynt att tingsrättens beslut ändras senare.

Har du fler frågor kring ämnet eller behöver du hjälp? Vår byrå har över 20 års erfarenhet av vårdnadstvister och hjälper dig gärna.