Koti & asuminen Näsman & Båsk

Hem & boende

Oberoende om man bor ensam eller tillsammans, på hyra eller äger sin bostad uppstår det tidvis frågor som berör just hem och boende.

Bostadsaffär

Att köpa eller sälja sin bostad är en process som nästan alltid väcker frågor och farhågor – fuktskador, oväntade finansieringsvederlag eller en överraskande reklamation kring din redan sålda bostad. Vi har erfarenhet av rådgivning för både privatpersoner och fastighetsförmedlare.

Hyresavtal

Hyresavtal är vanligen lätta att ingå, men om hyresvärden och hyresgästen senare blir oeniga kan det många gånger vara oklart vem som ansvarar för vad. Vad kan till exempel anses vara ”sedvanligt slitage” och i vilka situationer kan man häva ett hyresavtal?

Tvist

Tvister uppstår inte sällan till följd av en överraskande upptäckt – ofta kan det handla om en fuktskada eller något annat fel, som inte dykt upp under förmedlingsprocessen. Oberoende om man är säljande eller köpande part kan det vara värt att anlita en expert för att förkorta processen och kostnaderna. I tvister om boende är det i allmänhet möjligt att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen.

Bolagsstämma

I ett bostadsaktiebolag är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i och rösta på stämman.

Vi har i ett flertal fall representerat såväl bostadsägare som bolagsstyrelser på bolagsstämmor och i förhandlingar, för att se till att den juridiska biten är i skick och att de beslut man tar är juridiskt bindande.

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innebär att en ny fastighet bildas eller att en befintlig fastighet ändras – genom till exempel styckning eller klyvning. Förrättningen utförs av lantmäteriverket, och om man vill söka om ändring i deras beslut kan man göra det hos jorddomstolen. Vår byrå har representerat många parter i både jorddomstolen och olika förrättningar, och vi har lång erfarenhet inom området.