Jurist eller advokat, det är väl ingen skillnad vad man kallar dem?

Domarklubba Näsman & Båsk

Att den juridiska branschen stoltserar med många svåra och obegripliga termer är ett faktum som de flesta kan skriva under. Begreppen kan lätt flyta ihop, och för allmänheten kan betydelsen av exempelvis juristtitlar vara mer eller mindre desamma. I realiteten finns det dock stora skillnader mellan vilken titel en person använder sig av i sin verksamhet. Yrkesbenämningarna kan ofta berätta mer om bland annat personens bakgrund, erfarenhet och kompetens. Dessutom får man genom en persons titel även information om hurdana rättigheter man som klient har i förhållande till personen eller byrån som man anlitar.

Vad är då skillnaden mellan advokat och jurist?

En allmän, men felaktig uppfattning är att jurist och advokat är synonymer. ”Jurist” är ett samlingsord för alla som avlagt en högre högskoleexamen i juridik. Detta innebär alltså att alla advokater är jurister, men däremot är långt ifrån alla jurister advokater. ”Advokat” är i sin tur en skyddad titel som endast får användas av jurister som godkänts som medlemmar i Finlands Advokatförbund. Medlemskraven i Advokatförbundet är höga och för att erhålla medlemskap bör juristen bland annat ha avlagt en omfattande advokatexamen och ha åtminstone fyra års arbetserfarenhet, varav två år bör vara på en advokatbyrå.

Dessutom bör juristen vara känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt vara lämplig att utöva advokatverksamhet. Till exempel bör juristen inte ha försatts i konkurs eller ha begränsad handlingsbehörighet. Att välja en advokat som sitt biträde i juridiska frågor innebär att man väljer en erfaren och yrkesskicklig jurist. En advokat har en årlig vidareutbildningsskyldighet, vilket även följs upp av Advokatförbundet. Vidareutbildningsskyldigheten garanterar att advokaters yrkeskunskap hålls på en hög och aktuell nivå.

Genom de strikta regler och höga kompetenskrav som gäller advokater, har alla som väljer en advokatbyrå rätt att förvänta sig en hög kvalitet på tjänsterna. Ditt biträdes titel kan och ska med andra ord ha en verklig betydelse för vad du kan förvänta sig av byrån du anlitar.

En advokat bör även följa speciella yrkesetiska regler och alltid iaktta god advokatsed. En advokat är kontinuerligt övervakad av tillsynsnämnden, som fungerar som ett självständigt organ i samband med Advokatförbundet. Övervakningen garanterar en hög kvalitet på advokattjänster. En klient, motpart, myndighet eller annan person som är missnöjd med advokaten kan framställa ett klagomål till tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden utreder vid ett klagomål om advokaten iakttagit god advokatsed och följt de yrkesetiska reglerna. Vid eventuella förseelser kan tillsynsnämnden besluta om disciplinära påföljder. Till tillsynsnämnden kan en advokatbyrås klient även vända sig om denna är missnöjd med advokatbyråns fakturering. Då behandlas saken som en arvodestvist och tillsynsnämnden avgör klagomålet genom att ge en rekommendation i ärendet.