FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Arbete

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan arbetsavtalet inte innehålla mindre förmånliga villkor än det som bestämts i kollektivavtalet. Dock kan man i arbetsavtalet ta in villkor som är bättre för arbetstagaren än det som bestämts i kollektivavtalet.

Om arbetstagaren gjort sig skyldig till grov försummelse eller misskötsel av arbetsuppgifterna kan ett arbetsavtal undantagsvis upplösas genom hävning. Då upphör arbetsavtalet att gälla omedelbart utan att uppsägningstiden iakttas. Rätten att häva ett arbetsavtal förutsätter ett så vägande skäl att det inte kan krävas av parten som hävt avtalet att fortsätta avtalsförhållandet ens för den tid som uppsägningstiden varar.

Innan arbetsgivaren säger upp eller häver ditt arbetsavtal måste arbetsgivaren ge dig tillfälle att bli hörd om orsakerna till att avtalet sägs upp eller hävs.

I så god tid som möjligt före arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet, ska arbetsgivaren informera den som blir uppsagd om grunderna för uppsägningen och om alternativen samt i vissa fall om den arbetskraftsservice som arbetskraftsbyrån erbjuder. En arbetsgivare som avslutat ett arbetsavtal utan giltig grund kan bli skyldig att betala ersättning till dig som arbetstagare.

Ett arbetsavtal kan ingås skriftligt eller muntligt men ett skriftligt arbetsavtal medför flera fördelar för båda parterna. Utgående från ett skriftligt avtal är det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bevisa vad som kommits överens om. Ett skriftligt arbetsavtal förmedlar dessutom intrycket av att arbetsgivaren är en seriös avtalspartner.

När man som arbetsgivare planerar innehållet i arbetsavtalet ska man åtminstone ha arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och branschens kollektivavtal som underlag. Det finns många villkor som är bindande som arbetsgivaren därför inte fritt kan bestämma.

AA-patsas (2)