FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Familj

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas bland annat ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillgångar och inkomster samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Föräldrar, som inte på annat sätt ansvarar för barnets dagliga levnadskostnader, deltar i kostnaderna för underhållet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidragets belopp och övriga detaljer kring betalning fastställs genom avtal eller dom.

Vid skilsmässa har båda parterna i allmänhet automatiskt rätt till hälften av det som finns i boet, oavsett vem som har köpt, ärvt eller på annat sätt fått egendomen från början. Detta kallas också giftorätt.

Ett undantag är om makarna har ingått ett äktenskapsförord, vilket då inverkar på giftorätten. Genom att utesluta giftorätten kan man även inverka på storleken av det arv som arvingarna får. Det finns även andra undantagsregler gällande delningen av egendomen.

Du ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. Är ni överens om att skilja er kan ni ansöka gemensamt, vilket betyder att båda skriver under ansökningsblanketten och skickar in den till tingsrätten. Är ni inte överens kan du själv fylla i blanketten och skicka in den till tingsrätten. Den andra parten kommer då att informeras om din ansökan och ges tillfälle att uttala sig i ärendet.

Efter att båda parterna hörts inleds en betänketid på sex månader. När betänketiden gått ut, och om man fortfarande vill skilja sig, är det viktigt att man ansöker om så kallad fullföljd – vilket innebär att man skriftligen till tingsrätten meddelar att man fortfarande vill skilja sig.

AA-patsas (2)