FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Arv & testamente

Om delägarna i dödsboet inte kommer överens om hur egendomen ska fördelas kan man vid tingsrätten på den avlidnes hemort förordna en boutrednings- och skiftesman. Du kan läsa mer om ämnet här.

Bouppteckningsskyldigheten ligger hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en eventuell maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakkunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen av boet ska skötas av två gode män, varav den ena ofta är en jurist.

Ditt testamente måste vara undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att informera dem om innehållet.

Eftersom testamentets formkrav är mycket stränga och tolkningen av testamentets innehåll ofta är juridiskt krävande, finns det skäl att alltid göra upp testamentet tillsammans med en sakkunnig.

Kom ihåg att förvara ditt testamente på en trygg plats, till exempel i ett bankfack.

Om man vill göra ändringar i den arvsordning som lagen fastställer behöver ett testamente göras upp. Avsikten med ett testamente är att fördela egendomen man äger enligt vad man själv tycker är det bästa. Anser man att barnen ska få lika del i all egendom behöver man av den orsaken inte göra upp något testamente. Däremot kan det finnas andra skäl för ett testamente, till exempel att man vill utesluta giftorätten för arvingarnas eventuella makar.

AA-patsas (2)