FAQ

FAQ

FAQ

Företagssanering är en process där man försöker hjälpa ett företag som är i ekonomiska svårigheter. Avsikten är att rädda företaget från konkurs. Under processens gång undersöker man företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet – genom att försöka hitta olika lösningar för att förbättra verksamhetens lönsamhet och för att minska på skuldbördan med hjälp av ett betalningsprogram. Du kan läsa mer om ämnet här.

Jurist är beteckningen på en person som tagit magisterexamen i juridik (juris magister).

Vicehäradshövding är däremot den titel som hovrätten på ansökan beviljar en sökande som utfört auskultering vid domstol. Auskultering innebär att en person med magisterexamen i juridik arbetar som tingsnotarie under ett år vid någon av landets domstolar. Under året sköter notarien domaruppgifter och blir bekant med arbetet vid domstolen.

Advokat är en jurist som ansökt och blivit godkänd som medlem i advokatförbundet. För att bli medlem krävs en avlagd advokatexamen och minst fyra års arbetserfarenhet inom advokatbranschen. Titeln “advokat” är en skyddad titel som endast jurister som tillhör Finlands advokatförbund får använda sig av. Som advokat förväntas man följa regler om god advokatsed och är kontinuerligt granskad av förbundet. Därför ska man som klient också kunna förvänta sig och lita på att man får en kunnig och erfaren representant för sitt ärende om man väljer en advokat.

Om det finns möjlighet för företaget att kunna fortsätta sin verksamhet och klara av att ta sig ur de ekonomiska svårigheterna, kan man ansöka om företagssanering. Det finns både förutsättningar och hinder för att sanering ska beviljas och därför kan det vara bra att först se över situationen med en expert.

Om du har en fordran emot ett företag som gått i konkurs ska du anmäla din fordran till boförvaltaren för konkursboet. Det är viktigt att man så fort som man får vetskap om konkursen kontaktar boförvaltaren.

Du kan till exempel ringa tingsrätten på bolagets hemort för att utreda vem som är boförvaltare. Från boförvaltaren får du även uppgifter om en eventuell konkursövervakning.

När du delgivits en stämningsansökan uppmanas du att ge ditt svaromål. Speciellt om du bestrider stämningen är det orsak att kontakta ett juridiskt ombud för att framställa grunderna och bevisningen för bestridandet.

Det finska rättssystemet utgår från tanken att det är en medborgerlig skyldighet att vittna i ett brottmål om man har sådan information som kan ha inverkan på ärendet. Av denna orsak har myndigheterna rätt att kräva att man som vittne inställer sig till handläggningen. Om personen är rädd för att vittna i ärendet kan detta enligt prövning beaktas till exempel genom att vittnet får ett skyddat vittnesbås.

När man blir utsatt för ett brott har man alltid rätt till skadestånd för uppkomna sak- och personskador. Dessa skador består oftast av resekostnader (till exempel ambulanstransport), mediciner, förstörda kläder och ersättning för sveda och värk. Offret kan även yrka på ersättning för själsligt lidande under vissa specifika omständigheter. Målsäganden har i allmänhet svårt att själv föra fram dessa yrkanden, och då kan en advokat anlitas för att sköta detta.

I de flesta fall kan man beviljas rättsskydd via sin hemförsäkring och då ersätter försäkringsbolaget största delen av advokatkostnaderna – i normala fall 85 %. Givetvis yrkas alla advokatkostnader av den åtalade i rättegången, men det är målsäganden som anlitat advokaten som ändå ansvarar för betalningen till sitt eget ombud. Advokatkostnaderna, eller även kallat rättegångskostnaderna, drivs sedan in av den dömde i enlighet med domen.

Om du har utsatts för ett brott ska du anmäla saken till polisen så fort som möjligt för att underlätta polisens arbete. Anmälan kan göras till den polispatrull som kommer till brottsplatsen, personligen till en polisstation eller via polisens elektroniska nättjänst. Anmälan kan göras till vilken polisstation som helst och den kan också göras av någon annan för din del.

Om det finns vittnen till brottet är det bra att anteckna namn och kontaktinformation. Om du har blivit skadad i samband med brottet är det bäst att gå till en läkare så snart som möjligt. Ett läkarintyg kan behövas vid rättegången eller då du söker ersättning från försäkringsbolaget eller staten.

Om delägarna i dödsboet inte kommer överens om hur egendomen ska fördelas kan man vid tingsrätten på den avlidnes hemort förordna en boutrednings- och skiftesman. Du kan läsa mer om ämnet här.

AA-patsas (2)