Perhe Näsman & Båsk

Familj

Familjerätt kretsar kring livets stora händelser – och inkluderar allt från livets början till slut. Ämnet tangerar oss alla och det är bra för dig att ta reda på vad som gäller.

Äktenskap

Innan man ingår äktenskap kan det vara bra att fundera över giftorättens inverkan och om det finns behov av ett äktenskapsförord. Det är alltid att rekommendera att du kontaktar en sakkunnig för att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom förordet har avgörande inverkan på vad som händer med makarnas egendom om äktenskapet upphör.

Skilsmässa

Vid en skilsmässa uppstår det ofta frågor, särskilt när det finns barn med i bilden. Frågorna kan till exempel handla om hur vårdnaden och underhållet ska se ut, och hur egendomen ska delas upp.

Samboförhållande

Som samboende ärver man inte varandra automatiskt och vid en eventuell separation är det bra att veta vad som gäller då det kommer till egendom och barn till exempel.

Vårdnad om barn

Om föräldrarna är överens om hur vårdnaden för barnen ska delas, kan de sluta ett avtal som är i linje med barnens bästa. Ibland kommer föräldrarna dock inte överens och då måste saken avtalas med stöd av socialen eller avgöras i rätten.

Testamente

Genom ett testamente kan man – inom vissa gränser – styra till vem ens egendom ska ges. Detta är särskilt viktigt för sambor att tänka på, eftersom de inte ärver varandra automatiskt. För att testamentet ska vara juridiskt bindande krävs att vissa formella krav uppfylls och därför finns det alltid skäl att göra upp ett testamente tillsammans med en expert.

Intressebevakning

Via en intressebevakningsfullmakt kan du anförtro dina ärenden att skötas av någon annan, i en situation då du till exempel på grund av sjukdom inte längre kan sköta saker på egen hand.

Bouppteckning

Förr eller senare ställs vi alla inför situationen att en anhörig eller nära släkting går bort. Oavsett det kvarblivna arvets storlek ska en bouppteckning alltid göras inom tre månader efter att en person avlidit.

Arvskifte

Ett arvskifte är den process som äger rum när egendomen i ett dödsbo ska delas upp mellan arvingarna. Om det finns oklarheter kring hur egendomen ska delas upp kan man ansöka om en boutredningsman eller skiftesman.

objects Näsman & Båsk

Behöver du hjälp med att göra upp ett testamente, äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakt eller har du andra familjerelaterade juridiska frågor?